Програма з Історії України

Програма вступного випробування з предмету «Історія України»

для вступників на основі базової загальної середньої освіти

 

Програма вступного іспиту  з історії України охоплює розділи шкільної програми з курсу «Історія України», які вивчаються при здобуванні базової загальної середньої освіти.

У запропонованій програмі стисло наведено зміст розділів шкільної програми, де вказано основний понятійний апарат, яким повинен володіти випускник 9-го класу, наводиться перелік основних питань, які виносяться на вступні випробування. Цей перелік дасть можливість абітурієнту систематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися, на які питання потрібно звернути увагу при підготовці до вступного екзамену з історії України.

Оцінювання результатів вступних випробувань передбачає оцінювання засвоєних абітурієнтами знань і сформованих умінь та навичок:

• знання дат, хронологічних меж, періодів найбільш важливих історичних   подій і процесів;

• знання фактів, місця, обставин, учасників, результатів подій;

• співвіднесення одиничних фактів і типових загальних явищ;

• визначення характерних суттєвих рис історичних явищ і подій;

• групування (класифікація) фактів за вказаною ознакою;

• знання історичних понять термінів, їх визначень;

• розкриття причинно-наслідкових зв’язків між подіями.

    

З предмета  «Історія України» абітурієнт повинен :

Знати

 ● сутність основних проблем історії народу України;

 ● основні закони та етапи розвитку людського суспільства від найдавніших часів до початку ХХ ст;

 ● витоки української нації та її місце в загальнолюдських процесах;

 ● суспільно-економічні, політичні та культурні процеси історичного розвитку українського народу;

● історичні події;

● зародження та розвиток української державності;

● діяльність історичних осіб.

Вміти:

● порівнювати, аналізувати, узагальнювати і критично оцінювати історичні факти та діяльність осіб;

● оцінювати події та діяльність людей в історичному процесі з позиції загальнолюдських цінностей;

● співставляти історичні події, процеси з періодами (епохами);

● розрізняти тенденційно подану інформацію;

● орієнтуватись у науковій періодизації історії України;

● вміти самостійно добувати історичну інформацію за темою, працювати з першоджерелами, літературою;

● аргументовано на основі історичних фактів відстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему.

 

1.РОЗДІЛИ  З ПРЕДМЕТА «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ», ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ

Розділ програми

Зміст програми

 

Вступ

Предмет історії України, її періодизація. Джерела

1

Стародавня історія України

      Поява і розселення людей на території України. Кам’яний вік. Палеоліт. Мезоліт. Неоліт. Форми суспільної організації у кам’яному віці. Енеоліт. Трипільська культура (етнічна приналежність; поселення; господарство; релігія та культура). Бронзовий вік. Племена раннього залізного віку на території України: кіммерійці, скіфи, сармати (суспільний устрій, релігія, господарство, військова справа). Античні міста-держави на території України (причини грецької колонізації, господарство; господарство; політичний устрій; культура і релігія; найбільші міста). Боспорське царство. Велике переселення народів. Давні слов’яни (походження; господарство; розселення). Східні слов’яни. Племена східних слов’ян (заняття, вірування, побут та звичаї )

 

2

Виникнення та розквіт Київської Держави (Русі-України)

     Заснування Києва. Кий, Щек, Хорив та їхня сестра Либідь. Розселення східнослов’янських племінних союзів. Куявія. Аскольд. Славія. Рюрик. Утворення Київської Днржави (Русі-України). Походження назв «Русь», «Україна». Внутрішньополітична та зовнішньополітична діяльність князів: Олега, Ігоря, Ольги. Стосунки княгині Ольги з Німеччиною. Місія єпископа Адальберта до Києва. Правління Святослава. Правління Володимира Великого. Запровадження християнства як державної релігії. Реформи князя Володимира. Князювання Ярослава Мудрого. Правління Ярославичів. Боротьба за київський стіл між Ярославичами. Любецький князівський з’їзд. Князювання Володимира Мономаха. Правління Мстислава Володимировича.

 

3

Київська Держава за часів роздробленості. Галицько- Волинська держава – правонаступниця  Русі-України.

       Причини роздробленості Київської Держави. Наслідки розпаду Київської Державиі. Розвиток Київського, Чернігово-Сіверського, Переяславського князівств. Боротьба за київський стіл. Об’єднання Галицького та Волинського князівств. Правління князя Романа Мстиславовича. Князювання Данила Галицького. Доля Галицько-Волинського князівства після смерті Данила Романовича. Монгольська навала на південнозахідні землі Русі. Похід Батия на Київ. Наслідки золотоординського ярма для українських земель.

4

Політичний устрій, соціально-економічний, культурний розвиток Київської Державиі та Галицько- Волинської держави у IX- XIV ст..

       Суспільно-політичне та господарське життя Київської Держави. Соціальний устрій Русі-україни. Суспільно-політичне та господарське життя Галицько-Волинської держави. Соціальний устрій Галицько-Волинського князівства. Розвиток освіти та культури Київської Русі. Будівництво Софійського собору та Золотих Воріт в Києві. Створення Остромирового Євангелія. «Повість минулих літ». «Слово о полку Ігоревім». Розвиток освіти та культури ГалицькоВолинської держави. Поширення писемності. Походження назви «Україна» та національної символіки.

 

5

Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (у другій половині XIV - першій половині XVI ст..)

      Боротьба Польщі, У горщини та Литви за ГалицькоВолинську спадщину. Входження українських земель до складу Литовської держави. Розгром татар на річці Сині Води. Кревська унія. Політичне становище українських земель після унії. Правління князя Вітовта. Городельська унія. Князювання Свидригайла Ольгердовича. Відновлення та остаточна ліквідація Київського та Волинського удільних князівств. Утворення Кримського ханства та його перехід у васальну залежність від Туреччини. Виникнення українського козацтва. Включення Закарпаття до складу Угорщини, Буковини до складу Молдавського князівства. Московсько-литовські війни. Господарське життя України. Розвиток ремесел та торгівлі. Магдебурзьке право. Соціальний устрій. Литовські статути. Антифеодальний рух. Розвиток культури та освіти.

 

6

Українські землі під владою Речі Посполитої. Наростання національновизвольної боротьби українського народу

       Зміни у соціальній структурі українського суспільства. Виникнення Запорозької Січі.

Д. Вишневецький. Козацькі повстання 90-х років XVI ст.. Люблінська унія та її вплив на українські землі. Реєстрове козацтво. Участь українського козацтва в Хотинській війні. П. Конашевич-Сагайдачний. Козацькі повстання 20-х - 30-х років XVII ст..

7

Національно-культурний рух в Україні в другій половині XVI - першій половині XVII ст..

          Православна церква в другій половині XVI ст Реформаційні та контрреформаційні рухи в Україні. Братський рух. Пересопницьке Євангеліє. Берестейська церковна унія та її вплив на церковне життя. Утворення греко-католицької церкви. Православна церква в першій половині XVII ст. Петро Могила. Розвиток освіти та культури. Острозька академія. Києво-Могилянський колегіум. Друкарство (Швайпольт Фіоль, Франциск Скорина, Іван Федоров).

 

8

Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої середини

XVII ст.

         Причини, характер та рушійні сили національно- визвольної війни українського народу. Її періодизація. Воєнні дії 1648-1649 рр. Зміни в суспільно- політичному житті. Утворення Української козацької держави - Війська Запорозького. Зборівський мирний договір. Воєнно-політичні події 1650- 1653 рр. Білоцерківський договір. Українсько-московські відносини. Переяславська рада. Березневі статті та їх значення. Завершення війни. Діяльність Богдана Хмельницького.

 

9

Українські землі в другій половині XVII ст.. Поділ України та боротьба за незалежність.

        Становище Української держави після смерті Богдана Хмельницького. Гетьманування І.Виговського. Умови Гадяцького договору. Московсько-українська війна 1658- 1659 рр. та її наслідки. Гетьманування Юрія Хмельницького. Початок поділу України. Період «Руїни» та його наслідки. Чигиринські походи турецько-татарського війська. Умови та значення для України Бахчисарайського мирного договору та «Вічного миру». Роль і місце Запорозької Січі під час національно-визвольної війни та Руїни. Іван Сірко. Занепад Правобережжя. Запорозька Січ у складі Гетьманщини. Слобідська Україна.

 

10

Українські землі наприкінці XVII - першій половині

XVIII ст..

          Гетьманування І. Мазепи. Коломацькі статті. Відродження козацького устрою на Правобережній Україні. Причини, перебіг та наслідки національно- визвольного повстання на Правобережжі у 1700-1704 рр. Семен Палій. Північна війна та роль українських полків в ній. Повстання І. Мазепи. Переговори Мазепи зі шведською стороною і перехід на бік Швеції. Воєнно-політичні акції Петра І проти українців. Полтавська битва та її наслідки для України. Конституція П. Орлика та її історичне значення. Гетьманування І. Скоропадського. Решетилівські статті. Обмеження автономії Гетьманщини. Перша Малоросійська колегія. Гетьманування П. Полуботка. Гетьманування Д. Апостола Правління гетьманського уряду.

 

11

Культура України другої половини XVII - першої половини XVIII ст..

        Історичні умови та особливості розвитку культури України. Стан освіти та книгодрукування. Наука. Розвиток літератури: Л. Баранович, І. Гізель, літописи Г. Граб’янки та С. Величка, «Літопис самовидця». Архітектура, графіка та малярство. Видатні українські композитори: А. Ведель, Д. Бортнянський, М. Березовський.

 

12

Українські землі у другій половині XVIII ст..

        Гетьманування К. Розумовського. Остаточна ліквідація гетьманства. Ліквідація автономного устрою Гетьманщини. Діяльність Другої Малоросійської колегії. Ліквідація Запорозької Січі. Скасування козацького устрою на Слобожанщині. Заселення Південної України. Гайдамацький та опришківський рухи. Коліївщина. Зміни в політичному становищі Правобережної України після поділів Речі Посполитої. Приєднання Кримського ханства до Росії.

 

13

Культура України другої половини XVIII ст..

        Розвиток освіти, науки. Книгодрукування. Література. Музичне та театральне мистецтво. Архітектура та образотворче мистецтво.

 

14

Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст..

      Адміністративно-територіальний устрій українських земель. Промисловий переворот та зародження ринкової економіки. Військові поселення. Україна у вітчизняній війні 1812 р. Національне відродження в Україні. Декабристський рух в Україні. Південне товариство. «Руська правда» П. Пестеля. Розвиток національного руху. КирилоМефодіївське братство. Т.Г. Шевченко. Російські та польські суспільні рухи. Антифеодальний рух на українських землях. Виступи під проводом Устима Кармелюка. Київська козаччина.

 

15

Західноукраїнські землі наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст..

      Включення західноукраїнських земель до Австрійської імперії. Адміністративно-територіальний поділ. Реформи Марії Терезії та Йосифа ІІ. Національне та соціальне становище українців в Східній Галичині, Закарпатті та Північній Буковині. Соціально- економічний розвиток Західної України. Антифеодальна боротьба на західноукраїнських землях. Повстання під проводом Л. Кобилиці. «Холерні бунти» в Закарпатті. Початок національного відродження в Західній Україні. «Руська трійця». Революція 1848 - 1849 рр. на західноукраїнських землях. Діяльність Головної руської ради. Національновизвольний рух 1848 р. у Галичині.

 

16

Культура України кінця XVIII - першої половини XIX ст.

      Розвиток освіти, науки. Література. Культурно-освітній рух. «Історія Русів

 

17

Наддніпрянська Україна в другій половині XIX ст.

      Селянська реформа 1861 р.: мета, зміст, та наслідки. Реформи 1860-1870-х рр. Політика російського царизму щодо України. Соціально-економічний розвиток Наддніпрянської України: сільське господарство, промисловість, торгівля, фінанси. Соціальні зміни в Україні. Суспільно-політичне життя в Україні. Валуєвський циркуляр (1863 р.). Емський указ (1876 р.). Російський визвольний рух в Україні. Польський визвольний рух в Україні. Хлопомани. Український визвольний рух. Діяльність громад. М. Драгоманов. Діяльність «Південно-Західного відділу Російського географічного товариства». Діяльність народників в Україні. Діяльність «тарасівців».

 

18

Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро- Угорської) імперії у другій половині XIX ст.

      Адміністративні зміни в Австрійській імперії (1867 р.). Західноукраїнські землі в Австро-Угорській імперії. Національна політика австрійського уряду щодо українських земель. Соціально-економічний розвиток Галичини, Буковини та Закарпаття. Розвиток кооперативного руху. Трудова еміграція. Суспільно- політичні рухи в Західній Україні. Народовці (українофіли). Радикали. Москвофіли. Утворення політичних партій. Діяльність культурноосвітнього товариства «Просвіта».

 

19

Культура України у другій половині XIX ст..

       Становлення та консолідація української нації. Освіта та наука. Розвиток літератури, архітектури, скульптури та живопису. Театр і музика. Підприємці- меценати

 

 

2.СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

На вступному випробуванні вступнику буде запропоновано виконати тест з історії України, який складатиметься з 24 запитань.

Екзаменаційний тест з історії України містить завдання  чотирьох форм:

 1. Завдання  з вибором однієї правильної відповіді  (завд.1-17)

Завдання містить основу (запитання) та чотири варіанти відповіді, з яких лише один є правильний. Завдання вважають виконаним, якщо вступник вибрав і позначив правильну  відповідь у бланку відповідей.  Якщо відповідь вказана правильно , вона оцінюється в 2 бали.  Якщо відповідь вказана неправильно, або вказано більше однієї відповіді – нараховується «0» балів.

 

ЗРАЗОК ЗАВДАННЯ :

 • Яка з указаних держав існувала раніше від інших?

А Галицько-Волинська держава          В Козацька держава

Б Київська держава                               Г Литовсько-Руська держава

 

 1. Завдання на встановлення відповідності  («логічні пари»)

(завд. 18- 20)

Завдання складається з основи та двох стовпчиків інформації, позначених цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами та буквами. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт встановив відповідність і зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Г) у таблиці бланка відповідей.

Тест містить 3 завдання такої форми.

За кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару») нараховується   3 бали; 0 балів нараховується , якщо зроблено більше однієї позначки в рядку та у випадку , коли  відповідність («логічна пара) вказана неправильно, або відповіді на завдання не надано.

 

ЗРАЗОК ЗАВДАННЯ:

 • Установіть відповідність:

1 вотчинне землеволодіння        А глава держави у слов’янських народів

2 племінний союз                        Б об’єднання племен у додержавний період

3 роздробленість                         В право власника передавати у спадщину

4 шлюбна дипломатія                 Г розпад великих держав на дрібніші

                                                     Д укладання міждинастичних шлюбів

 

3.Завдання на встановлення правильної послідовності (завд. 21 – 22)

Завдання містить основу (запитання) та пелік подій (явищ, фактів, процесів тощо), позначених буквами , які потрібно розташувати  в правильній хронологічній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1 , друга – цифрі 2,  третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. Завдання вважають виконаним , якщо вступник зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Г) у таблиці аркуша відповідей.

Тест містить 2 завдання такої форми, кожне з яких оцінюється в 0, 3, 6 або 9 балів: 9 балів, якщо правильно вказано послідовність усіх подій; 6 балів, якщо вказано першу й останню події; 3 бали, якщо правильно  вказано або першу, або останню подію; 0 балів за будь - яку правильно вказану подію, якщо зроблено більше однієї позначки в рядку; 0 балів за завдання, якщо неправильно вказано першу й останню події, або відповіді на завдання не надано.

ЗРАЗОК ЗАВДАННЯ:

 • Установіть послідовність воєнних подій:

А  Битва на річці Калка

Б  Чигиринські походи

В  Національно-визвольна війна під проводом Б. Хмельницького

Г Битва на р. Альті

 

 1. Завдання з вибром трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді. (  завд.23-24)

Завдання складається з основи та семи варіантів відповіді, позначених цифрами, серед яких лише три правильні. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт  вибрав і записав три відповіді (цифри) у бланку відповідей.

Тест містить 2 завдання цієї форми. Кожне завдання оцінюється в 0, 3, 6 або 9 балів: 3 бали – за кожен правильно вказаний варіант відповіді (цифру) із трьох можливих; 0 балів, якщо не вказано жодного правильного варіанта відповіді (цифри), або один варіант відповіді (цифра) вказано тричі, або відповіді на завдання не надано. Порядок написання цифр значення не має.

     

ЗРАЗОК ЗАВДАННЯ:

 • Укажіть країни , до яких переважно відбувалася еміграція із західно-українських земель:
 1. Бразилія
 2. Греція
 3. Іспанія
 4. Італія
 5. Канада
 6. Португалія
 7. США

НОРМАТИВИ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТУ

(переведення у 200-бальну шкалу)

 

Кількість балів за 200-бальною шкалою

Кількість набраних балів (за тестові завдання)

200

104-106

197

101-103

194

98-100

191

95-97

188

92-94

185

89-91

182

86-88

179

83-85

176

80-82

173

77-79

170

74-76

167

71-73

164

68-70

161

65-67

158

62-64

155

59-61

152

56-58

149

53-55

146

50-52

143

47-49

140

44-46

137

41-43

134

38-40

131

35-37

128

33-34

126

31-32

124

29-30

122

27-28

120

25-26

118

23-24

116

21-22

114

19-20

112

17-18

110

15-16

108

13-14

106

11-12

104

9-10

102

7-8

100

5-6

Не склав (ла)

4

Не склав (ла)

2

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

 

1. Бакалець. О.А. Історія України з найдавніших часів до початку ХХІ століття: Навч. посіб. / О.А. Бакалець. – Львів: «Магнолія 2006», 2010. – 573 с.

2. Бойко О.Д Історія України: Навч. посіб. 3-тє вид., вип.., доп. / О.Д. Бойко – К: Академвидав, 2007. – 688 с.

3. Історія України / Відп. Ред. Ю. Сливка; керівник авт.кол. Ю. Зайцев. – Вид. 3-тє, перероб. і доп. – Львів: Світ, 2002. – 520 с.

4. Світлична В.В. Історія України: Навч. посіб. / За ред. Ю.М. Алексєєва. 3-тє вид. – К.: Каравела, 2005. – 408 с.

5. Субтельний О. Україна: історія / Пер. З англ. Ю.І. Шевчука; Вст. Ст. С.В. Кульчицького. – К. Либідь, 1991. – 512 с.

6. Яковенко Н.Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. –2-ге вид., перероблене та розшир./ Н. Яковенко. – К.: Критика, 2005. – 584 с.

7. Історія України. Нове бачення: У 2 томах. - К., 1995. - 350 с., 494 с.

8. Історія України: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / В. С. Власов. – Київ: Літера ЛТД, 2017. – 543 с.

9. Кульчицький С.В., Мицик Ю.А, Власов В.С. Історія України: Довідник  для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх навчальних закладів. /С.В.Кульчицький, Ю.А Мицик, В.С.Власов. – К.: Літера ЛТД, 2010.  –528 с.

10. Історія України / Заг. Ред. В.Смолія. - К., 2000.- 472 с.

11. Історія України: Посібник / за ред. Г.Д. Темка, Л.С. Тупчієнка. К., 2001.– 480 с.

12. Відерський Ю.Ю., Ладиченко Т.В., Романишин Н.Ю. Історія України: Підруч. Для 7 кл. – К. : Грамота, 2007. – 272 с.

13. Лях Р., Темірова Н. ІсторіяУкраїни: Підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2003. – 192 с.

14. Власов В. Історія України: Підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2005. – 280 с.

15. Власов В. Історія України: Підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2005. – 256 с.

16. Швидько Г.К. Історія України, ХVІ – ХVІІІ ст.: підруч. Для 8-го кл. загальноосвіт. навч. Закл. / Г.К. Швидько. – К.: Генеза, 2008. – 336 с.

17. Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2009. – 352 с.

18. Реєнт О., Малій О. Історія України. Кінець ХVІІІ – початок ХХ століття: Посібн. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2003. – 224 с.