Практичне навчання

Практика студентів є невід’ємною складовою підготовки молодших спеціалістів. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною спеціальністю.

Види та обсяги практик за кожною спеціальністю, їх тривалість і терміни проведення визначаються галузевими стандартами підготовки фахівців, що відображається відповідно в навчальних планах і графіку навчального процесу, і можуть бути:

 • навчальна (для придбання первинних професійних умінь та навичок, слюсарна, монтажна, ремонтно-монтажна, електромонтажна, комп'ютерна, отримання робітничої професії тощо);
 • виробнича (технологічна, переддипломна).

Навчальна практика

Навчальна практика є наступним після лабораторних і практичних занять етапом, що забезпечує перехід від теоретичного навчання до професійної діяльності студентів.

Метою навчальної практики є:

 • ознайомлення студентів зі специфікою майбутнього фаху;
 • отримання первинних професійних умінь і навичок, а також  відповідної робітничої професії;
 • закріплення та поглиблення знань, одержаних при вивченні відповідних навчальних дисциплін.

Навчальна практика може проводитися у навчальних кабінетах і лабораторіях, навчально-виробничих майстернях Коледжу, а також в організаціях, підприємствах відповідного профілю на основі укладених договорів.

 

Виробнича практика

Метою виробничої практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Виробнича практика проводиться на підприємствах, організаціях, установах на основі укладених договорів.

 

Обов'язки студента під час проходження практики

Прибувши на підприємство, установу, організацію студент зобов’язаний:

 • до початку практики одержати від коледжу направлення, до початку практики одержати від коледжу направлення, методичні матеріали та консультації щодо оформлення всіх необхідних документів, методичні матеріали та консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;
 • своєчасно прибути на базу практики;
 • ознайомитися із затвердженим адміністрацією установи, підприємства наказом про проведення практики;
 • узгодити із керівником практики від підприємства календарний графік проходження практики.

Під час проходження практики студент зобов’язаний:

 • у повному обсязі виконати програму навчальної практики відповідно до затвердженого календарного графіку та завдання керівника практики;
 • вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії та внутрішнього трудового розпорядку;
 • нести відповідальність за виконану роботу;
 • своєчасно оформити звітну документацію та скласти залік з практики;
 • за викликом керівника практики від навчального закладу, з метою перевірки стану проходження практики та оформлення звітної документації, з'являтися в коледж з усіма необхідними документами та зібраними матеріалами.

Перелік документів з технологічної/переддипломної практики 

1. Повідомлення про зарахування на практику. Надсилається у вищий навчальний заклад не пізніше як через три дні після прибуття студента на підприємство.

 переглянути

  

2. Копія наказу по підприємству про зарахування студента на практику.  Надсилається у вищий навчальний заклад не пізніше як через три дні після прибуття студента на підприємство.  
3. Щоденник практики.

 переглянути

 

 

4. Звіт з практики. Оформляться протягом всього терміну проходження практики.

 переглянути титульну 

сторінку

 

 переглянути зразок

 

5. Індивідуальне завдання за тематикою, узгодженою з керівником практики від коледжу.

 переглянути 

 

6. Презентація для конференції з практичного навчання.  

 

Невизначено