Розклад співбесід

--

 


ХАРАКТЕРИСТИКА СПІВБЕСІДИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВСТУПНИКІВ

 

Для проведення співбесіди передбачаються запитання та завдання, рівень яких відповідає чинній програмі. Матеріали співбесіди включають по п’ять питань з двох предметів та мають теоретичну та практичну спрямованість.

Запитання та завдання для проведення співбесіди укладають викладачі української мови та математики коледжу та затверджуються головою приймальної комісії коледжу.

У кожному варіанті запитання / завдання складені з наміром виявити ступінь теоретичної підготовки вступника та вміння на практиці застосувати теоретичні відомості.

Білет співбесіди складається з десяти питань різних рівнів складності: по п’ять питань з української мови і математики.

 

На підготовку до відповіді вступнику надається до 30 хвилин. Вступник може за потреби занотовувати в бланку співбесіди відповіді на запитання білету. Повну відповідь з аналізом і формулюванням визначень потрібно надавати усно.

Використання електронних приладів, підручників, навчальних посібників та інших матеріалів під час співбесіди заборонено.

При оцінюванні відповіді вступника потрібно керуватися такими критеріями: правильність і повнота відповіді; ступінь усвідомленості, розуміння вивченого; здатність практично реалізувати набуті знання; мовленнєве оформлення відповіді; рівень самостійності вступника підчас усної відповіді. 

Інформація про результат співбесіди оголошується вступникові одразу по завершенню його відповіді та оприлюднюється на інформаційних стендах та офіційному веб-сайті коледжу не пізніше наступного дня після її проведення.

 

 

Максимальна кількість балів, яку може набрати вступник, правильно відповівши на всі запитання/завдання,  – 110 балів, що відповідають 200 балам за рейтинговою шкалою від 100 до 200 балів. Максимальна кількість балів за кожне питання наведена в таблиці 1.

Переведення балів у рейтингову оцінку за шкалою від 100 до 200 балів здійснюють екзаменатори відповідно до таблиці 2.

 

 

 

Таблиця 1  – Максимальна кількість балів за питання

№ питання

Максимальна кількість балів за питання

Українська мова

Математика

1

5

5

2

5

5

3

10

10

4

15

15

5

20

20

Всього балів:

55

55

 

 

Таблиця 2 - Переведення тестових балів в оцінки за шкалою 100-200 балів

Тестові бали

Оцінки за шкалою 100-200 балів

0-9

незадовільно

10-20

100-110

21-30

111-120

31-40

121-130

41-50

131-140

51-60

141-150

61-70

151-160

71-80

161-170

81-90

171-180

91-100

181-190

101-110

191-200

 

Оцінка співбесіди може включати до десяти додаткових балів за успішне закінчення курсів підготовки до вступу. Якщо при цьому конкурсний бал абітурієнта буде більше 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ БЛОКУ ЗАВДАНЬ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ  СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 

№ завд.

К-сть балів за завдання

1

5 балів (максимально)- відповідь правильна, сформульована самостійно;

1 бал- правильна відповідь дана з підказкою;

0 балів  – відповідь відсутня навіть після підказки.

2

5 балів(максимально) - відповідь правильна, сформульована самостійно;

1 бал- правильна відповідь дана з підказкою;

0 балів  – відповідь відсутня навіть після підказки.

3

10 балів  (максимально)– усі пари встановлено самостійно і правильно;

5 балів (максимально) -усі пари встановлено з підказкою;

0 балів – жодну пару не встановлено.

4

3 бали - за кожну самостійно знайдену і виправлену помилку; 1 бал - за кожну правильно знайдену і виправлену помилку після підказки.

 

15 балів(максимально)  – знайдено і виправлено самостійно усі допущені  помилки;

5 балів (максимально) - знайдено і виправлено з підказкою усі допущені  помилки;

0 балів – не знайдено і не виправлено жодну помилку навіть з підказкою.

5

2 бали - за кожну правильно названу морфологічну ознаку;  1 бал -  за кожну правильно названу морфологічну ознаку з підказкою.

 

20 балів (максимально)  – кожна морфологічна ознака вказана самостійно і правильно;

10 балів (максимально)  - кожна морфологічна ознака вказана правильно з підказкою;

0 балів – жодна морфологічна ознака не названа навіть з підказкою.

 

Структура білета співбесіди з предмета «Українська мова»

 

Кожен із варіантів білета для співбесіди складається із тексту та п’яти мовних завдань до нього, які відповідають різним рівням знань абітурієнтів.

  Завдання 1-2 – тестові з вибором однієї відповіді із трьох запропонованих. Якщо правильна відповідь знайдена абітурієнтом самостійно, її буде оцінено у 5 балів. Якщо абітурієнт зможе знайти правильну відповідь з підказкою екзаменатора – 1 бал.

ЗРАЗОК ЗАВДАННЯ:

У якому рядку правильно записано словами числівники із речення:        

   16 комбайнів працювали на 700 гектарах.

а) шіснадцять, сімсот;  б) шістнацять сімохстах; в) шістнадцять семистах

 

 

Завдання №3 – на встановлення відповідності. Якщо абітурієнт самостійно і правильно встановить 5 відповідностей, відповідь буде оцінено у 10 балів (по 2 б. за кожну встановлену відповідність). Якщо абітурієнту знадобляться підказки екзаменатора – по 1 балу за кожну встановлену відповідність).

ЗРАЗОК ЗАВДАННЯ: Установіть відповідність між виділеними словами та частинами мови, до яких вони належать:

                   Слова

Частина мови

1.Крута балка починалася відразу за селом.

А Числівник

2.Вона зиркнула на нього здивовано.

Б Прислівник

3.Гучне «ура!» супроводжувало атаку.

В Дієслово

4.Він пробув удома десять днів.

Г Прикметник

5.Ластівки літали сьогодні особливо низько.

Д Займенник

 

Е Іменник

 

                У завданні №4  у запропонованому абзаці тексту слід виправити 5 допущених орфографічних чи/або пунктуаційних помилок. Абітурієнт матиме 3 бали за кожну знайдену і самостійно виправлену помилку (максимально 15 балів) або по 1 балу за кожну знайдену і  виправлену помилку з підказкою екзаменатора.

ЗРАЗОК ЗАВДАННЯ:  У запропонованому абзаці  тексту відсутні 3 розділові знаки та з помилкою написано 2 слова. Поставте потрібні розділові знаки, виправте орфографічні помилки.

Он стеляться розложисті, як скатерть  зелені ливади. Густа, як руно трава й дрібненька, тонюсінька осока доходять до самої води. Подекуди по жовто-зеленій скатертині розкидані темно зелені кущі верболозу, то кругленькі, неначе м’ячики  то гостроверхі, неначе топольки (І. Нечуй-Левицький).

 

                       У п’ятому завданні слід виконати  розбір запропонованого слова як частини мови за поданою схемою. Завдання оцінюється у 20 балів (по 2 б. за кожну самостійно і правильно названу морфологічну ознаку). Абітурієнт матиме по 1 балу   за кожну правильно названу морфологічну ознаку, але після підказки екзаменатора.

 

ЗРАЗОК ЗАВДАННЯ:  У запропонованому уривку знайдіть будь-який іменник та схарактеризуйте його як частину мови за наведеною схемою:  слово - початкова форма – істота/неістота – власна/загальна назва  – рід  – число – відмінок  – відміна  – група  – член речення .

Борітеся – поборете!

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!

 Т. Шевченко

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ БЛОКУ ЗАВДАНЬ З МАТЕМАТИКИ  ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ  СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 

Номер завдання

Критерії оцінювання

1

5 балів – абітурієнт дав правильну відповідь;

2 бали – відповідь неправильна, але після підказки абітурієнт  правильно розв’язує завдання;

0 балів – відповідь неправильна, після підказки  абітурієнт не виконує завдання правильно.

2

5 балів – абітурієнт дав правильну відповідь;

2 бали – відповідь неправильна, але після підказки абітурієнт  правильно розв’язує завдання;

0 балів – відповідь неправильна, після підказки  абітурієнт не виконує завдання правильно.

3

10 балів – абітурієнт дав правильну відповідь;

3 бали – абітурієнт дав неправильну відповідь, допустив помилку в процесі розв’язання, але після підказки знаходить помилку і виконує завдання правильно;

0 балів – відповідь неправильна, після підказки  абітурієнт не виконує завдання правильно.

4

15 балів – абітурієнт правильно встановив усі відповідності;

по 5 балів – за кожну правильно встановлену відповідність;

по 2 бали – якщо відповідність неправильна, але після підказки абітурієнт обирає правильну відповідь;

по 0 балів - якщо відповідність неправильна і  після підказки абітурієнт обирає неправильну відповідь.

5

20 балів – абітурієнт дав правильні відповіді на всі запитання

по 5 балів за кожну правильну відповідь на запитання А)-Г)

по 2 бали – відповідь неправильна, але після підказки абітурієнт  правильно розв’язує завдання;

0 балів – відповідь неправильна або відсутня, після підказки  абітурієнт не виконує завдання правильно.

 

 

Структура білета співбесіди з предмета «Математика»

 

 

Кожен варіант білету для співбесіди  має п’яти завдань з предмету «Математика», що відповідають початковому, середньому і достатньому рівням знань абітурієнтів.

 

Завдання 1-2 вважаються виконаними правильно і оцінюються в п’ять балів, якщо абітурієнт обирає правильну відповідь. Якщо відповідь неправильна, але після підказки абітурієнт  правильно розв’язує завдання, тоді він отримує 2 бали.

 

ЗРАЗОК ЗАВДАННЯ:

Чому дорівнює сума -2+10    

а) 12                               б) -8                      в) 8                    г) -12

 

Завдання 3 вважається виконаним правильно і оцінюються 10 балами, якщо абітурієнт дав правильну відповідь.  Якщо абітурієнт дав неправильну відповідь, допустив помилку в процесі розв’язання, але після підказки знаходить помилку і виконує завдання правильно, тоді він отримує 3 бали.

 

ЗРАЗОК ЗАВДАННЯ:

Спростіть вираз :                              2 ( 2х-1)-4х

 

Завдання 4 вважається виконаним правильно і оцінюється п’ятнадцятьма балами, якщо абітурієнт правильно встановив усі відповідності (по 5 балів – за кожну правильно встановлену відповідність). Якщо відповідність неправильна, але після підказки абітурієнт обирає правильну відповідь, то отримує по 2 бали за кожну.

 

ЗРАЗОК ЗАВДАННЯ:

Установити відповідність між частинами (1-3) та відсотками (А-Г).

1.                                            А   40%

2.                                            Б    80%

3.                                            В    12,5%

                                                 Г    25%

 

Завдання 5 вважається виконаним правильно і оцінюються в 20 балів, якщо абітурієнт дає правильні відповіді на всі запитання,. Кожна правильна відповідь оцінюється в 5 балів. Якщо відповідь неправильна, але після підказки абітурієнт  правильно відповідає на запитання, то отримує по 2 бали за кожне.

 

ЗРАЗОК ЗАВДАННЯ:

У прямокутнику АВСД сторони дорівнюють 6 см і 8 см, точка К– середина сторони АВ, М– середина АД. Для заданої фігури знайти:

А) діагональ прямокутника;

Б) площу прямокутника;

В) довжину відрізка МК;

Г) кут АВД у трикутнику АВД, якщо він у 2 рази більший за кут АДВ