Про коледж

МІСІЯ КОЛЕДЖУ – підготовка високопрофесійних, інноваційно-орієнтованих, конкурентоздатних фахівців у виробничій та управлінській сферах діяльності сучасного суспільства; забезпечення розвитку потенціалу та можливостей самореалізації здобувачів освіти і співробітників в процесі їх спільної освітньої, інноваційної та організаційної діяльності; створення умов для всебічного розвитку особистості, розвитку лідерського потенціалу; виховання покоління громадян, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя;
збереження та примноження цінностей національної культури та громадянського суспільства, підготовка здобувачів освіти до активного громадянства, майбутньої кар’єри, підтримка їх особистісного розвитку.

ВІЗІЯ ЗАКЛАДУ – інноваційний освітній центр з високою корпоративною культурою, який готує у відповідності до вимог Національної рамки кваліфікацій, висококваліфікованих, конкурентноспроможних фахівців для забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави, здійснення культурно-просвітницької діяльності, утвердження культурних і загальнолюдських цінностей.

ЦІННОСТІ КОЛЕДЖУ:

 • Особистість - невід’ємною рисою сучасної людини є толерантність, яка приймає право іншого бути іншим, дотримуючись власних принципів та переконань.
 • Гуманізм - коледж, сповідуючи принципи гуманізму, оберігає людину і людяність, боронить людську гідність, права і свободи.
 • Національна свідомість - коледж формує і розвиває свідому особистість з громадською позицією, готову до конкретного вибору свого місця в житті, здатного змінити на краще своє життя і життя своєї країни.
 • Професіоналізм - діяльність коледжу ґрунтується на професійності співробітників на всіх рівнях, формуванні команди професійних фахівців різного профілю та рівня для реалізації місії Коледжу та його стратегічних завдань, підготовки кваліфікованих кадрів для ринку праці, що матимуть прагнення до постійного професійного вдосконалення. Коледж підтримує професіоналізм та інноваційність та створює умови для їх розвитку.
 • Інноваційність - коледж створює умови для розвитку і заохочує створювати, знаходити й упроваджувати інноваційні ідеї та рішення, виконувати завдання нестандартними методами.
 • Якість - коледж встановлює і дотримується найвищих стандартів в освітній діяльності - викладанні та навчанні. В коледжі неприйнятні плагіат і будь-які прояви корупційної поведінки.
 • Цілісність та неупередженість - коледж у своїй діяльності проводить роботи з оцінювання неупереджено та вживає всіх необхідних заходів для ризиків, які можуть вплинути на результати оцінювання.
 • Партнерство - з метою підвищення якості освітнього процесу коледж орієнтується на партнерську взаємодію.
 • Відповідальність - учасники освітнього процесу мають брати на себе відповідальність за результати своєї діяльності, виконувати взяті на себе зобов’язання.
 • Інтернаціоналізація - коледж приймає різноманітність за різними ознаками (раса, національність, релігія, мова, гендер, культура та традиції, матеріальний добробут, психосоціальні особливості тощо) та створює рівні умови для всіх та кожного, забезпечує інклюзію, поважає свободу кожного, розуміючи її межі, підтримує об’єднання та співпрацю задля допомоги людям та розвитку суспільства.
 • Довіра - атмосфера довіри заохочує вільний обмін ідеями та інформацією в академічному середовищі коледжу, сприяє співпраці та вільному продукуванню нових ідей.
 • Демократія. Демократизм, відкритість, прозорість, децентралізація, інклюзивність, протидія проявам авторитаризму, право на критику та увага до критики – наріжні принципи діяльності коледжу.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ:

 • розробка, впровадження та постійне підвищення ефективності менеджменту якості освітньої діяльності Коледжу;
 • розвиток методичної та інноваційної діяльності, підвищення якості освіти на інноваційній основі;
 • створення єдиного інформаційного простору для комфортних умов усіх учасників освітнього процесу, інформатизація освітньої діяльності, удосконалення бібліотечного та інформаційно-ресурсного забезпечення;
 • проведення маркетингових досліджень ринку праці, формування довгострокових взаємозв’язків з працедавцями та стратегічними партнерами;
 • впровадження ефективної системи національного виховання, розвитку та соціалізації молоді;
 • формування широкого світогляду здобувачів освіти у відповідності до сучасних тенденцій розвитку інформаційного суспільства та утвердження національних, культурних і загальнолюдських цінностей як важливої передумови розвитку держави з врахуванням світових тенденцій

 

Стратегія розвитку ВСП СТФК НУХТ