Практичне навчання

Практика студентів є невід'ємною складовою підготовки молодших спеціалістів. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною спеціальністю.
Види та обсяги практик за кожною спеціальністю, їх тривалість і терміни проведення визначаються освітніми програмами підготовки фахівців, що відображається відповідно в навчальних планах і графіку навчального процесу.

НАВЧАЛЬНА
ПРАКТИКА

МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
 • ознайомлення студентів зі специфікою майбутнього фаху
 • отримання первинних професійних умінь і навичок, а також відповідної робітничої професії
 • закріплення та поглиблення знань, одержаних при вивченні відповідних навчальних дисциплін

НАВЧАЛЬНА
ПРАКТИКА

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
Навчальна практика може проводитися у навчальних кабінетах і лабораторіях, навчально-виробничих майстернях Коледжу, а також в організаціях, на підприємствах відповідного профілю на основі укладених договорів

ВИРОБНИЧА
ПРАКТИКА

МЕТА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
 • оволодіння сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутьої професії
 • формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах
 • виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності

ВИРОБНИЧА
ПРАКТИКА

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
Виробнича практика проводиться на підприємствах, організаціях, установах на основі укладених договорів

ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТА ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ПРАКТИКИ
 • одержати направлення, методичні матеріали та консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;
 • своєчасно прибути на базу практики;
 • ознайомитися із затвердженим адміністрацією установи, підприємства наказом про проведення практики;
 • узгодити із керівником практики від підприємства календарний графік проходження практики.
ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
 • у повному обсязі виконати програму навчальної практики відповідно до затвердженного календарного графіку та завдання керівника практики;
 • вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії та внутрішнього трудового розпорядку;
 • нести відповідальність за виконану роботу;
 • своєчасно оформити звітну документацію та скласти залік з практики.
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ З ТЕХНОЛОГІЧНОЇ/ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ
Звітна документація   Перегляд
Повідомлення Надсилається у вищий навчальний заклад не пізніше як через три дні після прибуття студента на підприємство
Наказ (копія, витяг) Надсилається у вищий навчальний заклад не пізніше як через три дні після прибуття студента на підприємство
Щоденник практики
(зразок)
Оформлюється протягом всього терміну проходження практики
Щоденник практики
(для друку)
Оформлюється протягом всього терміну проходження практики
Щоденник практики
(для заповнення)
Оформлюється протягом всього терміну проходження практики
Звіт з практики Оформлюється протягом всього терміну проходження практики
Індивідуальне завдання Оформлюється протягом всього терміну проходження практики за тематикою, узгодженою з керівником практики від коледжу