Освітня програма

181 Харчові технології. Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів

Компоненти освітньої програми
Загальна інформація
Повна назва ЗВО:
Національний університет харчових технологій
Смілянський коледж харчових технологій
Національного університету харчових технологій
Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу:
Молодший спеціаліст
Молодший спеціаліст з харчових технологій
Офіційна назва освітньо-професійної програми:
Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів
Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми:
Диплом молодшого спеціаліста, одиничний 180 кредитів ЄКТС,
термін навчання 2 роки 10 місяців (на основі ПЗСО),
3 роки 10 місяців (на основі БЗСО)
Наявність акредитації:
Акредитується вперше
Цикл/рівень:
Національна рамка кваліфікацій України – 5 рівень
FQ-EHEA – короткий цикл, EQF-LLL – 5 рівень
Передумови:
Повна загальна середня освіта / базова загальна середня освіта / кваліфікований робітник
Мова(и) викладання:
Українська
Термін дії освітньо-професійної програми:
На час дії ліцензії до моменту введення в дію нової освітньої програми
Повна версія програми: Іконка PDF ОПП 181 ВХК 2018.pdf