Практичне навчання

Практика студентів є невід'ємною складовою підготовки молодших спеціалістів. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною спеціальністю.
Види та обсяги практик за кожною спеціальністю, їх тривалість і терміни проведення визначаються освітніми програмами підготовки фахівців, що відображається відповідно в навчальних планах і графіку навчального процесу.

НАВЧАЛЬНА
ПРАКТИКА

МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
 • ознайомлення студентів зі специфікою майбутнього фаху
 • отримання первинних професійних умінь і навичок, а також відповідної робітничої професії
 • закріплення та поглиблення знань, одержаних при вивченні відповідних навчальних дисциплін

НАВЧАЛЬНА
ПРАКТИКА

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
Навчальна практика може проводитися у навчальних кабінетах і лабораторіях, навчально-виробничих майстернях Коледжу, а також в організаціях, на підприємствах відповідного профілю на основі укладених договорів

ВИРОБНИЧА
ПРАКТИКА

МЕТА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
 • оволодіння сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутьої професії
 • формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах
 • виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності

ВИРОБНИЧА
ПРАКТИКА

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
Виробнича практика проводиться на підприємствах, організаціях, установах на основі укладених договорів

ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТА ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ПРАКТИКИ
 • одержати направлення, методичні матеріали та консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;
 • своєчасно прибути на базу практики;
 • ознайомитися із затвердженим адміністрацією установи, підприємства наказом про проведення практики;
 • узгодити із керівником практики від підприємства календарний графік проходження практики.
ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
 • у повному обсязі виконати програму навчальної практики відповідно до затвердженного календарного графіку та завдання керівника практики;
 • вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії та внутрішнього трудового розпорядку;
 • нести відповідальність за виконану роботу;
 • своєчасно оформити звітну документацію та скласти залік з практики.
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ З ТЕХНОЛОГІЧНОЇ/ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ
Звітна документація   Перегляд
Повідомлення Надсилається у вищий навчальний заклад не пізніше як через три дні після прибуття студента на підприємство
Наказ (копія, витяг) Надсилається у вищий навчальний заклад не пізніше як через три дні після прибуття студента на підприємство
Щоденник практики Оформлюється протягом всього терміну проходження практики
Звіт з практики Оформлюється протягом всього терміну проходження практики
Індивідуальне завдання Оформлюється протягом всього терміну проходження практики за тематикою, узгодженою з керівником практики від коледжу